+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Административни услуги

Индикативен списък на услугите, предоставяни от 78. СУ „Христо Смирненски

съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Вид административна услуга

Заявление за издаване

 1

Описание на административните услуги

 

 2

Издаване на диплома за средно образование

 

 3

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 

 4

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

 5

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи 

 

 6

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование 

 

 7

Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

8

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

9

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

10

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

11

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

12

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация